Over ons - facily LAW (2024)

ONS TEAM


Over ons - facily LAW (1)

roy@facilylaw.com

Roy Odekerken

Jurist en register mediator

Lees meer

Over ons - facily LAW (2)

jean-paul@facilylaw.com

Jean-Paul Buijs

Jurist

Lees meer

Over ons - facily LAW (4)

robert@facilyLAW.com

Robert Dijks

Jurist

Lees meer

Over ons - facily LAW (5)

mirjam@facilylaw.com

Mirjam Odekerken

Juridisch medewerker

Lees meer

Over ons - facily LAW (6)

secretariaat@facilylaw.com

Secretariaat

Secretariaat

Lees meer

Over ons - facily LAW (7)

info@fL-advocaten.com

fL advocaten

Advocatuur

Lees meer

Over ons - facily LAW (8)

info@facilyLAW.com

facily LAW mediation

Mediators

Lees meer

Sterke juridische dienstverlening voor ondernemers en particulieren

Roy Odekerken (jurist en registermediator) is al sinds 1995 als jurist werkzaam en heeft daardoor veel ervaring opgedaan als zelfstandige, maar ook als directeur legal van een grote onderneming. In 2016 heeft Roy het zelfstandige ondernemerschap weer opgepakt en is gestart met facily LAW. In 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden in facily LAW juristen en fL advocaten, welke laatste onder aansturing van Jan Spanjaard (advocaat) valt. Het team van facily LAW juristen is servicegericht met veel ervaring in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, WPBR, burenrecht en erfrecht. Voor die rechtsgebieden die niet in ons dienstenpakket zitten, heeft facily LAW juristen collega’s waarop zij kunnen terugvallen. Onze klanten, ondernemers en particulieren, kunnen dus rekenen op een professioneel team die hen bijstaat in het voorkomen van juridische problemen. Onze specialisten hebben immers jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en begrijpen maar al te goed wat van een onderneming in een complexe samenleving gevraagd wordt.

Dat geldt ook voor onze particuliere klanten, die met de veranderende wet- en regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ons team staat deze klanten bij in het zoeken naar passende oplossingen.

Wij zijn van mening dat conflicten beter in goede samenspraak opgelost kunnen worden. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van bemiddeling en mediation. Ons kantoor is daarom aangesloten bij MfN registermediators en het ADR instituut. Roy Odekerken is geregistreerd MfN-mediator en ADR gecertificeerd bemiddelaar en mediator.

Soms is het niet mogelijk een procedure te voorkomen. Ook in dat geval kunnen onze klanten rekenen op de juiste ondersteuning. Elke specialist binnen ons kantoor heeft ruime ervaring in het procederen.

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische discussies en procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, moeten mensen en bedrijven steeds meer zelf gaan betalen om voor hun recht op te kunnen komen. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender. Maar dat mag nooit ten kosten gaan van jouw recht.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. En toch kampen we juist nu met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid in combinatie met innovatieve oplossingen en automatisering. Werknemers op hun beurt zoeken steeds meer hun recht om te beschermen dat zij in jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

In onze visie moet iedereen dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben.facily LAW faciliteert haar klanten dan ook om de balans te vinden zonder het belang van de klant, zowel financieel als ook uit het oogpunt van je recht, uit het oog te verliezen.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAWbehandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAWhet fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAWresoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.

AVG-coördinator binnen facily LAW: Roy Odekerken
Klachtencoördinator binnen facily LAW: Timo van Steenis
WWFT-coördinator binnen facily LAW: Jean-Paul Buijs

Over ons - facily LAW (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6259

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.